Aktualności - Niedźwiedź

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

10.10.2018
0 0 0 0
Niedźwiedź

Na podstawie  art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie L Sesji VII Kadencji Rady Gminy Niedźwiedź na dzień 16.10.2018 r. tj. wtorek na godz. 15:00 w Domu Kultury im. Franciszka Baradzieja w Niedźwiedziu.


 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy Niedźwiedź.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z sesji.

 4. Informacja z pracy Wójta Gminy między sesjami.

 5. Interpelacje i zapytania Radnych i zaproszonych gości.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie:

  1. uchwalenia  Statutu Gminy Niedźwiedź;

  2. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu dotychczasowemu najemcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy;

  3. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy;

  4. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź we wsi Poręba Wielka;

  5. uchylenia uchwały nr XLVI/296/06 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie: prowadzenia „Domu dla bezdomnych” na terenie Gminy Niedźwiedź;

  6. zmian w budżecie Gminy Niedźwiedź na 2018 rok;

  7. przyjęcia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niedźwiedź. 7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

 8. Zapoznanie z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.

 9. Dyskusja wolne wnioski.

 10. Zakończenie obrad.


           Przewodniczący Rady Gminy Niedźwiedź


                     Edward Krzysztofiak